Ochrana osobných údajov

Vážený zákazník, aby ste mohli spracovať Vašu objednávku, potrebujeme Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť. 

 • Kto spracúva Vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť ENERGYflex s.r.o., so sídlom: Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 070 255 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. : 134112/B, adresa na doručovanie: Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava, info@energyflex.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 • Aké osobné údaje spracúvame? Aby sme mohli vybaviť Vašu objednávku a splnili si všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa realizácie, IČO, DIČ, fakturačná adresa, údaje o objednávke, údaje o platbe, tel.č., email.
 • Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky / zákazky, vybavenie objednávky / zákazky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.
 • Ako nám môžete dať súhlas? Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať pri kontaktovaní našej spoločnosti prostredníctvom kontaktného formulára alebo objednávkového formulára na našej webovej stránke.
 • Ako môžete súhlas odvolať? Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať zaslaním oznámenia na email: info@energyflex.sk, alebo zaslaním oznámenia poštou na adresu Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava.
 • Komu Vaše údaje poskytujeme? Na základe zmluvy uzatvorenej v súlade s GDPR poskytujeme Vaše osobné údaje nášmu externému účtovníkovi, prípadne dopravcovi v prípade potreby doručenia tovaru na adresu mimo našej spoločnosti. Pokiaľ uplatníte reklamáciu, poskytujeme Vaše osobné údaje našej spoločnosti.
 • Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? Kúpne zmluvy, ako aj objednávky na výkony uzatvorené prostredníctvom internetovej stránky, resp. prostredníctvom emailovej objednávky  sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie, maximálne po dobu 2 rokov. Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov. Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
 • Kam prenášame Vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny okrem nástrojov na marketingové účely, ktoré sú spomenuté nižšie v sekcii kódy tretích strán.
 • Nie ste spokojný? Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@energyflex.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.
 • Ako spracúvame Vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných programoch a online aplikáciách: a) WordPress, Word Excel, fakturačný systém, platobná brána Stripe, platobná brána Global payments, bankové prevody a email info@energyflex.sk, noreply@energyfle.sk.
 • Ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov? Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Web stránka je zabezpečená pred prístupom tretích osôb a šifrovaná SSL certifikátom Let’s Encrypt. Dokumenty spracúvané v listinnej forme sú uložené v uzamykateľnej skrini. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou.
 • Kódy tretích strán
  • Na tomto webe používame kódy od spoločnosti Google a Facebook, ktoré nám pomáhajú analyzovať, kam návštevníci chodia a ako sa na tomto webe správajú.
  • Google Analytics Tieto stránky využívajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory „cookies“. Sú to textové súbory ukladané do vášho počítača, umožňujúce analýzu spôsobu používania tejto stránky jej užívateľmi. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní stránok (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude používať tieto informácie na účely vyhodnocovania  používania stránok a vytvárania správ o ich aktivite, určených pre ich prevádzkovateľov, a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak bude požadované zákonom alebo ak budú tieto tretie osoby spracovávať informácie pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Môžete odmietnuť používanie súboru cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, avšak uvedomte si, že ak tak urobíte, nebudete schopní plne využívať všetky funkcie tejto stránky. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účely vyššie uvedené.Detailné informácie o Google Analytics a ochrane osobných údajov nájdete na https://policies.google.com/privacy?hl=sk
  • Facebook marketing Táto webová stránka využíva marketingovú funkciu spoločnosti Facebook Inc. („Facebook“) s názvom „Facebook Pixel“ a remarketingového nástroju, ktorý zobrazuje reklamy užívateľom, ktorí o naše produkty prejavili záujem alebo sa ocitli na našej webovej stránke skrz naše reklamné kampane.Keď ste na tejto webovej stránke, vytvorí sa priame spojenie so servermi Facebook. Facebook priradí tieto informácie k vášmu osobnému užívateľskému účtu, ktorý používate na sociálnej sieti Facebook. Viac informácií o zhromažďovaní a používaní údajov prostredníctvom sociálnej siete Facebook, vašich právach v tomto ohľade a spôsoboch ochrany vašich osobných údajov nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/.
  • Google adwords Táto webová stránka využíva marketingovú funkciu spoločnosti Google s názvom adwords. Slúži ako reklama pre priame vyhľadávanie prostredníctvom vyhľadávača Google, ktorá nasmeruje zákazníka na naše webové stránky. Informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosti Google nájdete na: https://policies.google.com/privacy?hl=sk
 • Aké máte práva? 
  • Právo na prístup k údajom Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 
  • Právo na opravu k máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.
  • Právo na vymazanie Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak  už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
   • odvoláte svoj súhlas;
   • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
   • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne;
   • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
   • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných
   • údajov cez internet;
  • Právo na obmedzenie spracúvania Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak  
   • nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;  
   • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili; 
   •  Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;  
   • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
  • Právo na prenosnosť údajov Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.
  • Právo namietať Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:  
   • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
   • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
   • môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody. 
 • S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov: zaslaním oznámenia na email info@energyflex.sk prípadne zaslaním na adresu našej spoločnosti, ENERGYflex s.r.o., so sídlom: Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava, Slovenská republika. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

Záverečné ustanovenia

 • Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 31.10.2019. Vyhradzujeme si právo tieto zásady meniť, ak dôjde k zmene spracovania osobných údajov v našej spoločnosti.

REKLAMÁCIA

Vypíšte prosím reklamačný formulár a my vás budeme kontaktovať